PMD-234 끈질긴 로프TOY 고리&매듭
가격문의(상세정보 참조)

소재 : 폴리섬유

크기 : 30cm

바코드 : 8809269271273 


회사명 :  펫모닝  |  대표자명  :  김미자  |  사업자등록번호  :  127-20-84943

주소  :  경기도 포천시 소흘읍 무란1길 45(이동교리 663-3) | 연락처 : 031-851-3212 / FAX  :  031-851-3213 

이메일  :  petmorning@hanmail.net  |  Copyright©펫모닝