PMC-9203 브라운 미니 캣타워
40,000원

소재 : 인조모피 / 천연사이잘 / 지관

크기 : 43x33x70cm

박스크기 : 47x35.5x31.5cm


회사명 :  펫모닝  |  대표자명  :  김미자  |  사업자등록번호  :  127-20-84943

주소  :  경기도 포천시 소흘읍 무란1길 45(외 1필지(663-13) | 연락처 : 031-851-3212 / FAX  :  031-851-3213 

이메일  :  petmorning@hanmail.net  |  Copyright©펫모닝