PMC-AS137 5단 짜임 캣타워
142,000원

소재 : 폴리에스터, 지관, 천연사이잘

크기 : 55x50x185cm

박스크기 : 54.5x41x52cm


회사명 :  펫모닝  |  대표자명  :  김미자  |  사업자등록번호  :  127-20-84943

주소  :  경기도 포천시 소흘읍 무란1길 45(외 1필지(663-13) | 연락처 : 031-851-3212 / FAX  :  031-851-3213 

이메일  :  petmorning@hanmail.net  |  Copyright©펫모닝